Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Hanako5

Pages: [1] 2 3 ... 90
1

NCL ผงาด! เดินเครื่องลุยธุรกิจ Non-Logistics  บุกตลาด Digital Marketing Services ขยายฐานรายได้
บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) ขยายอาณาจักรธุรกิจ เดินเครื่องลุยธุรกิจ Digital Marketing Services ฟากผู้บริหาร "พงษ์เทพ วิชัยกุล" เผยการลงทุนในครั้งนี้จะส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันพร้อมสร้างฐานรายได้ให้กับบริษัทฯเติบโตอย่างมั่นคงและมีศักยภาพมากขึ้น

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (BOB) ซึ่ง BOB ถือหุ้นของบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (CDN) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services จำนวน 125,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

"CDN ถือเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ด้วยประสบการณ์ด้าน IT solution และ digital content มากว่า 10 ปี และมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้สูงถึง 390 ล้านบาทต่อปี และมีอัตรากำไรขั้นต้นกว่า 43% ในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้เชื่อมั่นว่าจะเข้ามาช่วยหนุนให้เครือธุรกิจของ NCL เติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น"

กรรมการผู้จัดการ NCL กล่าวอีกว่า ธุรกิจของ CDN แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. Digital content gateway หรือ บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแพลตฟอร์มจัดการข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงแบบครบวงจร 2. Digital solution หรือ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง CND ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนให้พัฒนาเครือข่ายขนาดใหญ่, ดิจิทัลคอนเทนต์, แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์, และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ และ 3. Digital Agency หรือ บริการวางแผน, จัดทำ, และบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์แบบ One-Stop Service เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ CDN ยังเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ รายแรกๆของประเทศอย่าง edtguide.com ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในยุคดิจิตอล

ADVERTISEMENT


สำหรับรายละเอียดในการลงทุนในกิจการของ BOB โดย NCL จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 13.46% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ในรูปแบบการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดกรอบราคาเสนอขายขั้นต่ำที่ 3.45 บาทต่อหุ้น โดยอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตามหากราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทฯจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาท หารด้วยราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) โดยคาดว่ารับโอนกิจการในครั้งนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 2/2565

ทั้งนี้บริษัทฯได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวัน 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

3
ถมที่ ขุดสระ จัดสวน วางท่อ ติดต่อ 080-022-3804
 www.mmee2000.com ทำจริงไม่ทิ้งงาน
 

5
สนใจติดต่อคุณเป้ง 087-347-6299

สำนักงานบัญชีนนทบุรี  สำนักงานบัญชีบางกรวย  สำนักงานบัญชีบางใหญ่  สำนักงานบัญชีบางบัวทอง  สำนักงานบัญชีไทรน้อย  สำนักงานบัญชีปากเกร็ด  สำนักงานบัญชีบางศรีเมือง  สำนักงานบัญชีพิมลราช  สำนักงานบัญชีบางคูรัด  สำนักงานบัญชีบางรักพัฒนา  สำนักงานบัญชีบางแม่นาง  สำนักงานบัญชีบางกร่าง  สำนักงานบัญชีไทรม้า  สำนักงานบัญชีตลาดขวัญ  สำนักงานบัญชีบางตะไนย์  สำนักงานบัญชีบางพลับ  สำนักงานบัญชีบางรักน้อย  สำนักงานบัญชีมหาสวัสดิ์  สำนักงานบัญชีศาลากลางนนทบุรี  สำนักงานบัญชีอ้อมเกร็ด  สำนักงานบัญชีแจ้งวัฒนะ  สำนักงานบัญชีถนนกาญจนาภิเษกนนทบุรี  สำนักงานบัญชีถนนจงถนอม-ไทรน้อย  สำนักงานบัญชีถนนชัยพฤกษ์  สำนักงานบัญชีถนนติวานนท์  สำนักงานบัญชีถนนทวีวัฒนา  สำนักงานบัญชีถนนเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานบัญชีถนนเทิดพระเกียรติ  สำนักงานบัญชีท่าอิฐ  สำนักงานบัญชีถนนนครอินทร์  สำนักงานบัญชีบางม่วง  สำนักงานบัญชีบางกรวย-จงถนอม  สำนักงานบัญชีถนนบางไกรใน  สำนักงานบัญชีบางกรวย-ไทรน้อย  สำนักงานบัญชีบางคูเวียง  สำนักงานบัญชีบางศรีเมือง  สำนักงานบัญชีถนนวัดโบสถ์ดอนพรหม  สำนักงานบัญชีไทรม้า  สำนักงานบัญชีถนนพิบูลสงคราม  สำนักงานบัญชีถนนราชพฤกษ์  สำนักงานบัญชีตลิ่งชัน  สำนักงานบัญชีถนนเรวดี  สำนักงานบัญชีถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  สำนักงานบัญชีถนนศรีสมาน  รับทำบัญชี

6
​​​​​​​https://katoacademy.com/facebook-ads/
สอนเฟสบุ๊ค สอนยิงแอดเฟสบุ๊ค

7
การศึกษา / คัมภีร์พระเวทย์
« on: December 06, 2021, 02:18:12 PM »
การสั่งจองคัมภีร์พระเวทย์
โดยประสิทธิ์ให้เป็นรายบุคคล ท่านใดต้องการจอง ค่าครู 399 บาทคัมภีร์พระเวทย์ มีวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บทนำ บทสวดมนต์ การอัญเชิญบรมครู การขึ้นพานครู บทไหว้ครู บทอัญเชิญครู วิชาเชิญแม่คุ้มครอง วิชากันภัย ๘ ทิศ

วิชากำลังช้างสาร วิชาเสกน้ำปลุกตัว วิชากำแพงแก้ว วิชาตาข่ายเพชรพระเจ้า ๕ พระองค์ วิชาผูกหุ่นพยนต์เฝ้าบ้าน

วิชากันขโมย วิชาปล่อยปลาต่ออายุ การทำสังฆทาน วิชาแก้กรรมทำแท้ง วิชาแก้อาถรรพ์ (ไปรับวัตถุมงคลที่ไม่ดี, รับขันธ์ ฯลฯ) วิชาทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาด้วยตนเอง วิชาตั้งหิ้งพระค้าขาย วิชาการแก้กรรมเฉพาะกิจ วิชาทวงหนี้

วิชาแก้ไฝในที่ลับ วิชาพฤกษาชาติเสริมชะตา วิชาขอขมาพ่อแม่ วิชาลอยสรรพเคราะห์ด่วน วิชาทำน้ำมนต์ประทุมทิพย์

วิชาแก้เคล็ดเสริมลาภ วิชามงกุฎยอดทรัพย์ วิชาไหว้ผีปู่ผีย่า วิชาสร้างปราณเสริมลาภ การทำน้ำมนต์ถอนคุณไสย

วิชาถอนของ ของสมเด็จโต วิชาแก้ของในร้านค้า วิชาเรียกของหาย พระคาถาต่าง ๆ พระคาถาขุนแผน พระคาถาคิ้วทอง

พระคาถาพระลักษณ์หน้าทอง พระคาถาสาลิกาลิ้นทอง พระคาถาเขี้ยวแก้ว พระคาถาราศีทอง พระคาถาสาลิกามัดจิต

พระคาถาไม้สวรรค์ พระคาถาเมตตาอ่อนใจ พระคาถาผูกใจ พระคาถาเสกสีผึ้ง พระคาถาพ่นบุหรี่ พระคาถามหาระรวย

พระคาถามหานิยม พระคาถาเทพรัญจวน พระคาถานะหน้าทอง พระคาถานกแขกเต้า พระคาถาเสกสีผึ้งสีปาก

พระคาถาการะเวกเสียงทอง พระคาถาสาลิกาดลใจ พระคาถาพญาไก่แก้วทั้ง ๑๖ ลืมรัง วิชาฤามหานิยม

การทำเสน่ห์ด้วยใบรักซ้อน วิชาทำหุ่น ทำรัก-ทำเลิก การทำเสน่ห์การ้องทัก (เรียกจิต) วิชาฤาษีมัดใจ(เสกของกิน)

มนต์เสน่ห์มัดใจ(รักกันจนวันตาย) มนต์ปู่จ้อยมหาเสน่ห์ วิชาหงส์ร่อนมังกรรำ วิชามนต์เทพมัดจิตบังคับใจ

วิชากลับธาตุกลับใจ วิชากรงทอง คาถาเสริมลาภ เสกธูปเรียกขนหงส์ทอง คาถาขอลาภ เสกธูปเรียกคน

พระคาถาเรียกเงิน การทำน้ำมนต์ค้าขาย มนต์ขุนแผนเรียกคน บทสวดขอลาภ การทำเทียนสะเดาะเคราะห์

คาถาเรียกเลข วิชาลงทอง เสกน้ำล้างหน้า เหตุใดคาถาถึงศักดิ์สิทธิ์และไม่ศักดิ์สิทธิ์ มนต์ทำงัวธนู การบูชาท้าวเวสสุวรรณ คาถาแก้ฝันร้าย รวมทั้งนิมิตร้าย และลางร้ายต่างๆ เชิญอาคมเข้าสู่ตัว คาถาอาวุธ ๔ ประการ คาถาขอทรัพย์พญานาคราช คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธมัจฉราชจริยาคาถา คาถาปลาช่อน (คาถาขอฝน) การบูชาพระราหู พระคาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์เปิดโลก (เรียกบุญบารมีเดิม) คาถาเงินล้าน คาถาชินบัญชร การฝึกสมาธิต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อบูชา ทักแชทได้เลยหรือติดต่อได้ที่โทร. 0846623662

id line : teerapat999ลาซาด้า

https://pdp.lazada.co.th/products/i2632506885.html?spm=a1zawg.20038917.content_wrap.6.2f304edfMp9Zq0
8
curma max เค อ ม่า แม็ ก ซ์ เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดเข้มข้นจากขมิ้นชัน พริกไทยดำ บร็อคโคลี่ และสารสำคัญอื่นๆ ช่วยอาการกรดไหลย้อน กระเพาะอาหารอักเสบ และช่วยบำรุงตับ ลดอาการจุก เสียด แน่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย

11

เส้นทางนักลงทุน

จากกรณีองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ พบทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ซึ่งมีรหัสว่า B.1.1.529 หรือเรียกว่า “โอไมครอน”

ทั้งนี้ WHO ยังประกาศให้เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล (Variants of Concern : VOC) ตัวใหม่ล่าสุด ว่าเป็นเพราะมีจำนวนการกลายพันธุ์ที่สูงมากจนน่าวิตก และจากหลักฐานเบื้องต้นพบความเสี่ยงที่อัตราการติดเชื้อจากสายพันธุ์นี้จะสูงขึ้น มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ต่อจากเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า (B.1.617.2) ที่พบในอินเดีย ช่วงเดือนตุลาคมปี 2563 ที่ผ่านมา

กระทั่งล่าสุด ซีอีโอของบริษัท Moderna (โมเดอร์นา) กล่าวในการสัมภาษณ์กับ Financial Times โดยคาดว่าวัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเผชิญกับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอน เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ และยังเตือนว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนก่อนที่บริษัทผู้ผลิตยาจะสามารถผลิควัคซีนเฉพาะเจาะจงกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆได้

ผลลัพธ์ดังกล่าวทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรับผลกระทบ เนื่องจากนักลงทุนแห่เทขายเพื่อลดความเสี่ยง อย่างจำพวกสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้น เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยที่ดัชนีลงหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาFund For Fun By ธนะชัย ณ นคร 5 ธ.ค.64สังคมข่าวหุ้น


ทั้งนี้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยอาจเป็นการถอยตั้งรับแบบ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” หรืออาจหาหลุมหลบภัยในการลงทุน อย่างกองทุนที่ยังคงจ่ายเงินปันผล แม้ก่อนหน้าในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของโควิด-19 กดดันก็ตามมาแล้ว

สำหรับกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกกองได้ประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ออกมาในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน โดยประเด็นสำคัญที่น่าสนใจของกองทุนดังต่อไปนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1,674.58 ล้านบาท ลดลง 32.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2,469.91 ล้านบาท แต่กองทุนประกาศอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลยังสูงเหมือนเดิม ซึ่งประกาศจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ 0.22 บาท/หน่วย โดยกำหนดจ่ายวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ซึ่งมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วช่วงก่อนหน้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564

อย่างไรก็ตามทางนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 9.0% ต่อปี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 2,944.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2,857.87 ล้านบาท โดยทั้งนี้กองทุนมีการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ 0.26 บาท/หน่วย โดยกำหนดจ่ายวันที่ 3 ธ.ค. 2564 ซึ่งมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564

อย่างไรก็ตามทางนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2564 จะอยู่ที่ 7.5% ต่อปี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 141.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 116.61 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนมีการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ 0.17 บาท/หน่วย โดยกำหนดจ่ายวันที่ 23 ธ.ค. 2564 ซึ่งมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564

อย่างไรก็ตามทางนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2564 จะอยู่ที่ 7.8% ต่อปีในปี 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล หรือ ALLY โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 4.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 114.75 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากนโยบายการควบคุมพื้นที่ให้บริการในศูนย์การค้า เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนั้น กองทุนจึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2564

อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าในปี 2564 อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะอยู่ที่ประมาณ 4.7% ต่อปี ตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนในปี 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน หรือ GROREIT โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาท แต่ไม่ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล เนื่องจากกองทุนจะจ่ายเงินปันผลปีละครั้ง

อย่างไรก็ตามทางนักวิเคราะห์คาดว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนยังน่าพอใจเพราะยังมีกำไรอยู่ในขณะที่ภาวะธุรกิจเป็นลบในไตรมาส 3 ปี 2564

โดยข้อมูลข้างต้น บล.เคจีไอ ยังเลือก JASIF, DIF, HREIT, ALLY และ GROREIT เป็นกองทุนเด่น เนื่องจากผลการดำเนินงาน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างแข็งแกร่ง

12
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำแสบได้ลูกยิงสุดเหนือชั้นของ มาซูอากู ในช่วงท้ายเกมเป็นประตูชัยแซงดับ เชลซี สุดมันส์ 3-2 ส่งผลให้ทัพ "สิงห์บลูส์" แพ้นัดแรกในรอบ 9 นัด และมีโอกาสจะเสียบัลลังก์จ่าฝูงให้ แมนฯ ซิตี้ และ ลิเวอร์พูล ในสัปดาห์นี้ ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ศึกฟุต.พรีเมียร์ลีก อังกฤษ คู่แรกประจำวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่สนาม ลอนดอน สเตเดี้ยม เป็นเกมลอนดอน ดาร์บี้ แมตช์ ระหว่าง เวสต์แฮม ทีมอันดับ 4 ของตาราง พบ เชลซี จ่าฝูง 

    เดวิด มอยส์ ผู้จัดการทีม "ขุนค้อน" พาทีมไม่ชนะมา 3 นัดติดต่อกันแล้ว โดยนัดนี้ปรับมาเล่นหลัง 3 หลังจาก แอรอน เครสเวลล์ มีอาการบาดเจ็บ ขณะที่แนวรุกใช้ มานูเอล ลันซินี่, จารอด โบเว่น และ มิคาอิล อันโตนิโอ 

    ด้าน เชลซี ของ โธมัส ทูเคิ่ล พาทีมไม่แพ้ใครในลีกมา 8 นัดติดต่อกัน เกมนี้ยังใช้ ไค ฮาแวร์ตซ์ ยืนเป็นหัวหอกตัวเป้า โดยมี เมสัน เมาท์น และ ฮาคิม ซีเย็ค แนเกมอยู่ด้านหลัง 

    เปิดฉากครึ่งแรกมา เชลซี เดินหน้าครองเกมบุกเข้าใส่ทันที แต่กลายเป็น เวสต์แฮม ที่ได้ทักทายก่อนในนาทีที่ 8 จากจังหวะสวนกลับ จาร์ร็อด โบเว่น หลุดเข้าเขตโทษก่อนจะซัดด้วยซ้าย.หลุดกรอบออกไป

    จากนั้นาทีถัดมา เวสต์แฮม ได้ลุ้นต่อเนื่อง อีสซ่า ดิย็อป เติมขึ้นมาทางกราบซ้ายแล้เปิดเข้าเขตโทษให้ โทมัส ซูเช็ค ขึ้นโหม่ง.หลุดเสาไกล

ADVERTISEMENT


    เชลซี ตอบโต้ขึ้นมาทันควัน และได้จบสกอร์ครั้งแรกจากการยิงด้วยขวาบริเวณหัวกระโหลกของ รีซ เจมส์ แต่ยังไม่ผ่านมือของ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ พุ่งรับไว้ได้ ในนาทีที่ 10

    หลังจากนั้น เชลซี เกือบขึ้นนำ ในนาทีที่ 26 รีซ เจมส์ เปิดเข้าเขตโทษให้ ไค ฮาแวร์ตซ์ ได้ขึ้นโหม่งเน้นๆ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ ก็ยังพุ่งรับไว้ได้อีก 

    จนกระทั่งนาทีที่ 29 ความพยายามของ เชลซี ก็มาสัมฤทธิ์ผลขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะเตะมุมทางฝั่งขวา เมสัน เมาท์น เปิดให้ ติอาโก้ ซิลวา ขึ้นโหม่งคราวนี้ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ ปัดไม่พ้น.ข้ามเส้นเข้าประตูไป 

    เวสต์แฮม โต้กลับขึ้นมาและเกือบตามตีเสมอทันควันจากจังหวะที่ วลาดิเมียร์ คูฟาล ตวัดยิงด้วยขวาในเขตโทษ.ผ่านมือ เอดูอาร์ เมนดี้ ไปแล้วแต่ ติอาโก้ ซิลวา ยังยืนคุมเส้นสกัดออกมาได้หวุดหวิด

ADVERTISEMENT


    แต่กระนั้นนาที 38 จอร์จินโญ๋ จ่าย.คืนหลังให้ เอดูอาร์ เมนดี้ แต่สั้นเกินไป ก่อนที่นายด่านชาวเซเนกัลจะต้องแก้สถานการณ์แล้วพลาดโดน จาร์ร็อด โบเว่น ฉก.ในกรอบเขตโทษก่อนที่จะไปเสียบสกัดใส่ โบเว่น ล้มลงไปทำให้ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษให้ เวสต์แฮม ทันที แล้วเป็น มานูเอล ลันซินี่ รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดให้ เวสต์แฮม ตามตีเสมอเป็น 1-1 ในนาทีที่ 40 

    อย่างไรก็ตาม เชลซี พลิกแซงนำอีกครั้ง 2-1 ในนาทีที่ 44 จากจังหวะที่ ฮาคิม ซิเย็ค ตัด.เข้าเขตโทษให้ เมสัน เมาท์น วางเท้าซัดด้วยขวาแบบไม่จับส่ง.เสียบเสาแรกเข้าไปอย่างเหนือชั้น 

    ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันเพิ่มไมได้ จบครึ่งแรก เชลซี บุกนำ เวสต์แฮม 2-1

    ครึ่งหลัง เชลซี มีการปรับทัพส่ง โรเมลู ลูกากู ลงมาเล่นแทน ไค ฮาแวร์ตซ์ 

    เกมดำเนินมาถึงนาทีที่ 56 เวสต์แฮม ไล่ตามตีเสมอเป็น 2-2 เมื่อ วลาดิเมียร์ คูฟาล แตะ.ให้ จาร์ร็อด โบเว่น ปั่นเน้นนๆด้วยซ้ายส่ง.เสียบเสาไกลอย่างสวยงาม 

    เจ้าถิ่นเกือบจะพลิกแซง ในนาที 75 มิคาอิล อันโตนิโอ หลุดไปถึงสุดเส้นหลังแล้วไหล.มาที่เสาไกลให้ จาร์รอด โบเว่น สอดมาล้มตัวซัดแบบโล่งๆแล้วแต่.ไม่ตรงกรอบชวดได้ประตูแบบน่าเสียดาย 

    ท้ายเกมนาที 87 เวสต์แฮม ทำช็อกแซงนำเป็น 3-2 อาตูร์ มาซูอากู หลอกยิงที่นอกเขตโทษยิงติดไซด์ก้อยส่ง.เสียบเสาแรกเข้าไปอย่างเหนือชั้น

    เวลาที่เหลือ เชลซี ไล่ไม่ทันจบเกมบุกไปแพ้ เวสต์แฮม 2-3 แพ้นัดแรกในรอบ 9 นัด และมีโอกาสจะเสียบัลลังก์จ่าฝูงให้ แมนฯ ซิตี้ และ ลิเวอร์พูล ในสัปดาห์นี้

    

รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม 

เวสต์แฮม (4-2-3-1) : ลูคัส ฟาเบียนสกี้ - อิสซ่า ดิย็อป, เคร็ก ดอว์สัน, เคิร์ต ซูม่า - เบน จอห์นสัน (อาตูร์ มาซูอากู น.45+2), โทมัส ซูเช็ค, เดแคลน ไรซ์, วลาดิเมียร์ คูฟาล - จาร์ร็อด โบเว่น, มานูเอล ลันซินี่ - มิคาอิล อันโตนิโอ

เชลซี (3-4-2-1) : เอดูอาร์ เมนดี้ - อันเดรส คริสเตนเซ่น, ติอาโก้ ซิลวา, อันโตนิโอ รือดิเกอร์ - รีซ เจมส์, รูเบน ลอฟตัส-ชีค, จอร์จินโญ่, มาร์กอส อลอนโซ่ - ฮาคิม ซิเย็ค, เมสัน เมาน์ท - ไค ฮาแวร์ตซ์

13
"เสือใต้" บาเยิร์น มิวนิค ยังคงความแกร่งในลีก "เลวานดอฟสกี้" จัดคนเดียวสองเม็ด บุกกำราบ "เสือเหลือง" ดอร์ทมุนด์ 3-2 ส่ง พี่เสือ เก็บคะแนนฉีกหนีทีมเจ้าบ้านเป็น 4 แต้ม ในการแข่งขัน ศึกฟุต.บุนเดสลีกา เยอรมัน คืนวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา
สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค

     ศึกฟุต.บุนเดสลีกา เยอรมัน คืนวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา "เสือใต้" บาเยิร์น มิวนิค นำจ่าฝูงลีก แม้ฟอร์มช่วงหลังมีหลุดแพ้ ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ ใส่ชุดใหญ่ "มุลเลอร์,ซาเน่,เลวานดอฟสกี้" พร้อมบุกรบ "เสือเหลือง" ดอร์ทมุนด์ ที่ไล่ล่าหัวฝูงเช่นกัน มาร์โค โรเซ่ วางอาวุธหนักทั้ง "ฮาแลนด์-รอยส์" ยิงสู้เน้นสามแต้ม

     เจ้าถิ่นเฮตั้งแต่หัววัน  จู๊ด เบลลิงแฮม หยอด.ริมเส้นทางซ้าย ยูเลี่ยน บรันด์ท เกี่ยว.ลงในเขตโทษพร้อมแตะหลบ อัลฟองโซ่ เดวิส แล้วซัดส่ง.เข้าประตู เสือเหลือง นำเร็ว 1-0 ห้านาทีแรก

     แต่เพียงแค่นาทีที่ 9 มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์ เปิด.แดนหลังติดเท้า โธมัส มุลเลอร์ ที่ยกดักพร้อมโหม่งต่อให้ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ สปีดฉก.ลากมายิงทางขวาในเขตโทษ หนีตัว เกรกอร์ โคเบล ทีมเยือนตีคืน 1-1 

     เสือใต้ได้บุกนาทีที่ 18 คิงส์เล่ย์ โกมัน วาง.โด่งเข้าหน้ากรอบเขตโทษ ,โธมัส มุลเลอร์ ตั้งข้างเท้าซัดตามน้ำ ทว่า.ออกข้างซ้ายกรอบประตูแทน

ADVERTISEMENT


     มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์ เติมสูงดันโหม่งพลาดเข้าทาง ลีรอย ซาเน่ กระชาก.จ่ายออกขวา คิงส์เล่ย์ โกมัน ซัดไกลทันที.ติดมือ เกรกอร์ โคเบล ยืนทุบทิ้งไว้ นาทีที่ 26

     สามนาทีต่อมา เออร์ลิง ฮาแลนด์ ถอยต่ำแตะ.ทำชิ่งกับ มาร์โค รอยส์ จนหัวหอกร่างยักษ์ วิ่งฉีกแนวรับเสือใต้ หลุดซัดในเขตโทษ โชคไม่ดี.กลิ้งออกข้างเสาสองด้านขวาอย่างน่าเสียดาย

     เข้าช่วงนาทีที่ 43 โธมัส เมอนิเย่ร์ โยนฟรีคิกระยะ 30 หลา .ลอยถึง มานูเอล อคานจี ใช้เท้ากะแหย่.ทำสกอร์ ทว่าเจ้าตัวโดนเช็คกับดักล้ำหน้า

     และแล้วช็อตต่อมานาทีที่ 44 โกร็องแต็ง โตลิสโซ่ ทิ้ง.ให้ อัลฟองโซ่ เดวิส เจาะจี้เขตโทษด้านซ้ายปาดเรียด .เลยมากลาง ราฟาแอล เกร์เรยโร่ เตะสกัดชนตัว มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์ กระดอนและเป็น คิงส์เล่ย์ โกมัน จัดการซัดทะลุแนวรับเสือเหลืองที่มาขวาง เสยเพดานตาข่าย หมดครึ่งแรก บาเยิร์น พลิกนำ 2-1

ADVERTISEMENT


     เสือเหลืองตีคืนสำเร็จครึ่งหลังนาทีที่ 48 โธมัส เมอนิเย่ร์ ครอส.จากขวากระดอนพื้น ดาโยต์ อูปาเมกาโน่ พักอกไม่ดี. จู๊ด เบลลิงแฮม เก็บตกพร้อมถ่ายไปที่ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ปั่น.โค้งหนี มานูเอล นอยเออร์ เช็คเสาในฝั่งขวาสุดสวย

     ลีรอย ซาเน่ ลองหวดฟรีคิกเกือบ 25 หลาตรงกลาง .แหวกกำแพงแข้งเจ้าถิ่น ทว่าน้ำหนักเบาไร้อันตราย นายทวารเสือเหลืองตะครุบสบาย นาทีที่ 52

     นาทีถัดมามีจังหวะน่าสนของเกม เมื่อ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ส่ง.ทำทางไปที่ มาร์โค รอยส์ ในเขตโทษก่อนถูก ลูกัส แอร์กน็องเดซ เบียดล้ม แต่กรรมการกลับเมินเช็ควีเออาร์ ปล่อยเกมเล่นเช่นเดิม

     อีกห้านาที มาร์โค รอยส์ ไหล.ในเขตโทษฝาก เออร์ลิง ฮาแลนด์ ซัด.พุ่งตรงกรอบแต่เจอ เบนฌาแม็ง ปาวาร์ ยืนบังวิถี.ช่วยเสือใต้พ้นอันตรายช็อตนี้ 

     เกิดเหตุชวนหวาดเสียวนาทีที่ 69 ยูเลี่ยน บรันด์ท เทคตัวโหม่งหัวชนกับ ดาโยต์ อูปาเมกาโน่ จนเข้งเสือเหลืองน็อกกลางอากาศ ทีมแพทย์รีบลงดูอาการ แต่ข่าวดีเจ้าตัวรู้สึกตัว ถูกหามออกจากสนาม เปลี่ยนเอา มาริอุส โวล์ฟ

     เชิ้ตดำตัดสินใจหยุดดูวีเออาร์ หลังเห็น มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์ ก้มหน้าแต่ใช้แขนโดน. ชี้จุดโทษให้ฝั่งพี่เสือ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ รับอาสาสังหารตุงประตู ทีมเยือน นำอีกครั้ง 3-2 นาทีที่ 77 โดย มาร์โค โรเซ่ นายใหญ่เสือเหลืองถูกตะเพิดพ้นข้างสนามด้วย

     ช่วงทดเจ็บ 90+9 โกร็องแต็ง โตลิสโซ่ ได้.หลุดมายิงประตูแบบโล่งโจ้ง หลังนายด่านเสือเหลืองดันช่วยเกมบุก ทว่ามิดฟิลด์ทีมเยือนซัดไม่ตรงกรอบ จบเกม บาเยิร์น มิวนิค บุกชนะ ดอร์ทมุนด์ 3-2  เก็บคะแนนฉีกหนีทีมเจ้าบ้านเป็น 4 แต้ม

รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนาม

ดอร์ทมุนด์ (4-3-1-2): เกรกอร์ โคเบล,โธมัส เมอนิเย่ร์,มานูเอล อคานจี,มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์,ราฟาแอล เกร์เรยโร่ (นิโค ชูลซ์ น.82),จู๊ด เบลลิงแฮม,เอ็มเร่ ชาน,มาห์มูด ดาห์อูด (ดอนเยลล์ มาเล่น น.60),ยูเลี่ยน บรันด์ท (มาริอุส โวล์ฟ น.69),เออร์ลิง ฮาแลนด์ (ชเตฟเฟ่น ทิกเก็ส น.82),มาร์โค รอยส์

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1): มานูเอล นอยเออร์,เบนฌาแม็ง ปาวาร์,ดาโยต์ อูปาเมกาโน่,ลูกัส แอร์กน็องเดซ (นิคลาส ซือเล่ น.74),อัลฟองโซ่ เดวิส,เลออน โกเรทซ์ก้า (จามาล มูเซียล่า น.65),โกร็องแต็ง โตลิสโซ่,คิงส์เล่ย์ โกมัน (ต็องกีย์ เนียงซู น.88),โธมัส มุลเลอร์,ลีรอย ซาเน่ (แซร์จ นาบรี้ น.65),โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

14
QR Code คือ  อะไร

คิวอาร์โค๊ดต้นกำเนิดมาจาก ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การจดทะเบียนของบริษัท Denso Wave (เดนโซ-เวฟ) ตั้งแต่ปี 1994 QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ย่อมาจากคำว่า Quick Response (ควิ๊ก เรสปอน) ซึ่งคิวอาร์โค๊ดถูกปรับปรุงต่อยอดมาจาก Barcode ให้สามารถใช้งานง่ายขึ้น แถมยังเก็บข้อมูลได้มากกว่า รูปแบบของคิวอาร์โค๊ดจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ผ่านการเข้ารหัสดิจิตอล ซึ่งเมื่อใช้กล้องถ่ายรูปสแกนอ่านรหัสแล้วโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลต่างๆทั้งยังข้อความ รูปภาพวิดีโอหรือลิงก์เพื่อไปสู่เว็บได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวล่ำเวลาพิมพ์ นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับในการดึงคนจากออฟไลน์ไปสู่โลกออนไลน์ โดยเหตุนั้นคิวอาร์รหัสจึงมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดตัวอักษร จำนวน แล้วก็ Binary เป็นต้นว่า ชื่อเว็บไซต์, เบอร์โทรศัพท์, ข้อความ, Emailฯลฯ 

การใช้แรงงานคิวอาร์โค๊ด

qr code สร้าง มีแนวทางการทำงานคล้ายๆกับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่การอ่าน Barcode จะต้องใช้สแกนเนอร์ยิงเลเซอร์ แล้วต่อจากนั้นสแกนเนอร์ก็จะแปลง Barcode เป็นข้อมูลสินค้าชิ้นนั้นๆส่วนQR Code นั้นเพียงนำ โทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง มาสแกนคิวอาร์โค๊ด คอยชั่วประเดี๋ยว เครื่องจะอ่านคิวอาร์รหัสสีดำ ออกมาเป็นตัวหนังสือที่มีข้อมูลเยอะมากที่ถูกบันทึกเอาไว้แสดงผลลัพธ์ให้เรามองเห็นข้อมูลนั้นโดยทันทีซึ่งมีความรวดเร็วรวมทั้งเกิดการผิดพลาดน้อยด้วย

คุณประโยชน์ซึ่งมาจากคิวอาร์โค้ด
 ด้านเหตุเพราะความรวดเร็ว เนื่องจากเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากจะมีมือถือกันทุกคนและก็มือถือในตอนนี้ ก็มีกล้องถ่ายรูปเกือบทุกรุ่นแล้ว คุณประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code เป็นการแสดง URL ของเว็บ เพราะว่า URL โดยธรรมดาแล้วจะจดจำ ยากเนื่องจากว่ายาวและก็ครั้งคราวก็จะสลับซับซ้อนมากมาย แต่ว่าด้วย QR Code พวกเราเพียงแต่ยกมือถือมาสแกน QR Code ที่พวกเราพบเห็นตามสินค้าต่างๆ, นามบัตร, วารสาร อื่นๆอีกมากมาย แล้วโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะลิ้งค์เข้าเว็บเพจที่ QR Code นั้นๆบันทึกข้อมูลอยู่อัตโนมัติ15


ศบค.เผย รายงานล่าสุด โควิดกลายพันธุ์โอมิครอน ระบาดแล้ว 39 ประเทศ ระบุผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย มี 2 กลุ่ม เสี่ยงสูง 333 ราย เสี่ยงต่ำ 453 ราย ขณะนี้เร่งติดตามตัวเพื่อทำการตรวจซ้ำ ขณะที่คลัสเตอร์ใหม่ในไทยพบ 7คลัสเตอร์ แต่ยอดผู้ติดเชื้อไม่มากนัก

3 ธันวาคม 2564 แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงถึง สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 264,439,993 ราย อาการรุนแรง 87,000 ราย รักษาหายแล้ว 238,471,087 ราย และเสียชีวิต 5,249,487 ราย

 

ศบค. เผยโควิดกลายพันธุ์แพร่กระจายหนัก ย้ำ เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยง 786 ราย

ส่วนอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 49,716,825 ราย

2. อินเดีย จำนวน 34,609,741 ราย

3. บราซิล จำนวน 22,118,782 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 10,329,074 ราย

5. รัสเซีย จำนวน 9,703,107 ราย

ศบค. เผยโควิดกลายพันธุ์แพร่กระจายหนัก ย้ำ เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยง 786 ราย

โดย ประเทศไทย ติดอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก จากจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,130,641 รายยอดผู้ป่วยโควิดในยุโรปยังพุ่ง

ศบค. เผยโควิดกลายพันธุ์แพร่กระจายหนัก ย้ำ เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยง 786 ราย
ถ้าดูในประเทศ 20 อันดับแรก (แถบสีเหลือง) จะพบว่าเป็นประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อสูงในหลักหลายหมื่นราย อันดับหนึ่ง ยังเป็นสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นกว่า 1.3 แสนราย เสียชีวิต 1,264 คน อันดับ 4 เป็นสหราชอาณาจักร ยอดติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 53,945 ราย อันดับ 5 รัสเซีย เพิ่มขึ้น 33,389 ราย อันดับ 6 เป็นตุรกี อันดับ 7 เป็นฝรั่งเศส และอันดับ 9 เยอรมนี เพิ่มขึ้นมากกว่า 73,486 ราย และประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง ยังมีโปแลนด์ 27,356 ราย รวมถึงเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่มขึ้นมา 23,043 ราย

ศบค. เผยโควิดกลายพันธุ์แพร่กระจายหนัก ย้ำ เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยง 786 ราย

“เมื่อมาดูประเทศที่พบสายพันธุ์กลายพันธุ์โอไมครอน วันนี้มีรายงานพบใน 39 ประเทศ โดยมีประเทศที่พบโอไมครอนเพิ่มเติม ได้แก่ กานา นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE) ซาอุดิอาระเบีย และอินเดีย (ตามตาราง)” แพทย์หญิงสุมนี กล่าว

 


โควิดกลายพันธุ์โอมิครอน ลุกลามไปแล้ว 39 ประเทศ

“ 39 ประเทศที่พบโอมิครอน ในวันนี้ ส่วนใหญ่แล้ว เป็นการพบการนำเข้าจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศนั้น ๆ เช่น สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาใต้แล้วเข้าไปที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ซาอุดิอาระเบียพบผู้ติดเชื้อที่มาจากแอฟริกาตอนเหนือ ส่วนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้ที่เดินทางมาจากอาหรับและเป็นรายแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย ”

 

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนผู้ติดเชื้อโอไมครอนใน 39 ประเทศคิดแล้วก็ยังไม่ถึง 1% ของผู้ติดเชื้อในประเทศนั้น ๆ แสดงว่ายังไม่มีการติดเชื้อโอไมครอนในประเทศกันเอง

Pages: [1] 2 3 ... 90